Shërbime

 

Ligj nr.107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”
Vendim i KM nr.134, datë 7.3.2003 “Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, për përdorim jashtë vendit dhe të dokumenteve të huaja, për përdorim brenda vendit ndryshuar me: – vendim të KM nr.727, datë 30.10.2003”
Vendim i KM nr.533, datë 1.8.2003 “Për pjesëmarrjen e shtetasve në parandalimin dhe  përballimin e emergjencave civile”